23 Kasım 2014 Pazar
 
Giriş | Kayıt
:: Sol Menü » Faliyetlerimiz  
Faaliyetlerimiz  
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİNİN FAALİYETLERİ
 

(Sakarya Bölge Birliği Yeni Hizmet Binası

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Önemi

 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak, özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayalı olarak faaliyette bulunan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli kuruluşlardır.
 
Ülkemizde kırsal alanın refah düzeyinin artırılmasında, kırsaldaki örgütlü yapının temelini oluşturan Tarım Kredi Kooperatifleri; ülke genelinde 67 il, 632 ilçe ve 1245’u kasaba veya köy merkezinde olmak üzere 30 bin 348 yerleşim biriminde (Ülke genelindeki yerleşim birimlerinin %70’i) toplam 1944 birim Tarım Kredi Kooperatifi, 16 Bölge Birliği ve bir merkez birliği ilekırsal alanda yaşayan 1.5 milyon çiftçi ailesinin (aile fertleriyle birlikte yaklaşık 7,5 milyon kişiye) tarımsal üretimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet götürmektedir.
 
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin kimyevi gübre, tohumluk, yem, motorin, zirai mücadele ilacı, zirai alet-makine, küçük ve büyükbaş hayvan ve diğer zirai girdi ihtiyaçları ile nakdi kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kısa ve orta vadeli kredi kullandırmasının yanı sıra; ortaklarının ürünlerini değerlendirmek, üretim materyalleri ve ekipman taleplerini karşılamak, ortakları eğitmek ve sigorta acenteliği yapmak suretiyle kırsal alanda çok önemli işlevlere sahip bulunmaktadır.
 
Tarım Kredi Kooperatifleri, ayrıca, gübre, yem gibi alt sektörlerde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ile de kırsal alandaki istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin; kırsal alanda yürüttüğü faaliyetlerin, kırsal alan için ne kadar vazgeçilmez olduğu açıktır.
 
Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkemizde tarım sektörünü büyük ölçüde finanse eden iki kuruluştan biridir. Tarım Kredi Kooperatifleri mevcut adediyle, banka şubelerinin bulunmadığı köy, belde ve kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde de faaliyette bulunmakta olup, çiftçilerin tarımsal nitelikteki ayni ve nakdi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca düşük maliyet ile yeterince ve zamanında karşılayarak, ülkemiz tarım sektörüne hizmette bulunmak gayreti içerisindedir.
 
 SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ FAALİYET ALANI
  
 
06.04.1976 yılında kurulan bölge birliğimiz Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve İstanbul (Anadolu Yakası) illerinde faaliyet gösteren 105 tarım kredi kooperatifi aracılığıyla 55.570 ortağın tarımsal üretimlerine katkıda bulunmak amacıyla her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamaktadır.
Sakarya ‘da bulunan kendisine ait hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren bölge birliğimiz, merkezde 47, kooperatiflerde ise 219 olmak üzere toplam 266 personel ile çiftçi ortaklarına en iyi hizmet verme gayreti içerisindedir.
 
Türk Çiftçisinin en büyük destekçisi olan Tarım Kredi Kooperatiflerini daha etkin ve çiftçimize daha iyi hizmet eder hale getirmek için başlatılan yeniden yapılanma sürecindeki çalışmaların bazıları hakkında sizlere kısaca bilgi verelim.
 
 Çiftçi Borçlarını Yeniden Yapılandırdık...
 
4876 Sayılı Kanun kapsamında 37,838 ortağımızın 62,7 trilyon lira borcu 28,11trilyon lira olarak yeniden yapılandırıldı.
            Bölge birliğimize bağlı k
ooperatif ortaklarının borçlarının yapılandırılması neticesinde alınmaktan vazgeçilen 34,61trilyon liradan kooperatiflerimizin Ziraat Bankasına 3,80 trilyon lirayı çıkarıldığında,
           
Kooperatiflerimizin bu uygulamadan faiz hariç 30,81 trilyon lira kaybı olmuştur. 
Ancak, bu uygulama ile Tarım Barışı sağlanarak çiftçilerimiz tekrar üretici hüviyetlerine kavuşturuldu.
 
 
Müteselsil Kefalet Kaldırıldı
Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçi ortaklarına götürülen hizmetin daha sağlıklı bir yapıda sürdürülebilmesi için bazı yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; Kooperatiften kredi almak için müracaat eden ortakların yakınmalarına sebep olan her defasında tanık, kefil ve muhtar onayı işlemine son verilerek, ortaklardan yılda bir defa genel sözleşme alınması uygulamasına geçilmiştir. Yine, daha önce 20 kişilik borçlanma senetleriyle yapılan kredilendirme işleminde kefillikten dolayı ortakların mağduriyetleri bulunmakta iken ortakların kullanacağı tüm krediler için bir defaya mahsus iki kefil alınarak bu mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır.
 
Kredi Limitleri Artırıldı
Ayrıca 2002 yılında ortaklara kullandırılan azami kredi miktarı 3.000 YTL iken 2005 yılında Kooperatif yetkisinde 10.000 YTL’ ye, Bölge Birliği onayı ile 20.000 YTL’ ye sözleşmeli üretim yapan ortaklar için 30.000 YTL’ ye ve Merkez Birliği onayı ile 100.000 YTL’ ye kadar kredi kullandırma imkanı getirilmiştir.
Sübvansiyonlu Krediler Kullandırılmaya Başlandı
Bakanlar Kurulu Kararlarıyla da; 2004 yılında çiftçilere indirimli faiz oranları üzerinden kredi kullandırılmaya başlanılmış olup, bu uygulama 2005 yılında da sürdürülmüştür. Bu kapsamda kullandırılan kredilere %8 ile %15 aralığında değişen oranlarda faiz uygulanmak suretiyle çiftçilere destek olunmaktadır.
 
66.627,27 YTL Yeni Kredi Kullandırıldı
Bölge birliğimize bağlı kooperatiflerce 2004 yılında kullandırılan yeni kredi miktarı 49.704.714.- YTL olup, 2005 yılında kullandırılan yeni kredi miktarı ise 55.677,127 -YTL’ye ulaşmıştır.
 
2006’ da 80.000.000 YTL Yeni Kredi Kullandırmayı Hedefliyoruz
Bölge birliğimize bağlı kooperatiflerce 2006 yılında da ortaklara 80.000.000 YTL yeni kredi kullandırılması hedeflenmiş olup, bunun 40 milyon YTL’sinin öz kaynaklarımızdan karşılanması, 40 milyon YTL’sinin ise yabancı kaynaklardan karşılanması öngörülmektedir.
 
Ortaklık payı yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü
Geçmişten beri Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları tarafından şikayet konusu olan kooperatife ortaklık payı ortakların kendilerine tespit edilen kredilerin yüzde 10’undan, yüzde 5’i oranına düşürülerek kredi kullanımında çiftçi ortaklar lehine büyük bir kolaylık sağlandı.
 
İkinci El Traktör Kredisi Kullandırılmaya Başlandı
Ortaklara ikinci el traktör kredisi kullandırılmaya başlandı. Bu amaçla 2004 yılında 135.264,72 milyon YTL kredi kullandırıldı.Uygulama kapsamında, azami 10 yaşındaki traktörlerin satış bedelinin yüzde 80'ine kadar olan kısmı kredilendirilerek  3 yıla kadar vade imkanı tanınmaktadır. 2005 yılında 862.995,78 milyon YTL ikinci el traktör kredisi kullandırıldı.
 
 
Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış
Üreticiden tüketiciye aracısız doğrudan satışı temin etmek için 6 (altı) kooperatifin üretici birliği belgesi alması sağlandı.
Personel Fazlalığını Azalttık...
Cari giderler içerisinde önemli bir paya sahip olan personel giderlerinin azaltılması amacıyla; hizmet sürelerini dolduran personel hiçbir ayrım gözetilmeksizin emekliye sevk edilmiş ve kendi isteği ile kurumdan ayrılmak isteyen personelin de tazminatları ve sosyal hakları ödenmek kaydıyla kurumdan ayrılmalarına imkan sağlandı.
Personel sayısı 2002 yılında 346 iken, 2003 yılında 304’e, 2004 yılında 272’ye, 2005 yılında 267’ ye indirildi. Bugün itibariyle personel sayısı 265’dir.
 
Net satış hasılatını yükselttik...
Bir önceki yıla göre net satışlar 2003 yılında yüzde (-) 25, 2004 yılında yüzde 29, 2005 yılında ise yüzde 13 artış göstermiştir.
 
Net satış hasılatı içerisindeki personel giderlerinin payını düşürdük...
Net satışlar içerisinde personel giderlerinin payı 2002 ve 2003 yılında yüzde 4 iken, 2004 yılında yüzde 3, 2005 yılında ise yüzde 4 olmuştur.
Etkin ve sürdürülebilir hizmet için kooperatif sayısını azalttık...
Değişen şartlarla zamanla atıl durumda kalan ve faaliyetlerini rantabl bir şekilde sürdüremeyecek durumda bulunan kooperatifler bir başka kooperatifle birleştirildi.
(906 Sayılı Adapazarı TKK)
 
Bölge birliğimize bağlı kooperatif sayısı 2002 yılında 126 iken, 2003 yılında 122, 2004 yılında ise 114’e, bugün itibariyle 105’e düşürüldü,
Atıl durumdaki gayrimenkulleri değerlendiriyoruz...
Atıl durumda bulunan bölge birliğimiz ve kooperatiflere ait 2003 yılında 8 adet, 2004 yılında 15 adet , 2005 yılında 12 adet gayrimenkul satılarak elde edilen 5.042.355 YTL kooperatif ortaklarına kredi olarak kullandırılmıştır.
 
 Ayrıca ihtiyacı olan kooperatiflerimize de 2.732.000 YTL değerinde 9 adet hizmet binası, arsa v.b kazandırılmıştır.
 
Eğitim faaliyetlerine ağırlık verdik
 2004 yılında personel ve çiftçi olmak üzere 453 kişi eğitimden geçirildi. 2005 yılında ise personel ve çiftçi olmak üzere toplam 1273 kişiye eğitim verildi.
Ortak ürünlerinin değerlendirilmesine önem verdik
            Ortaklarımızın serbest piyasa ekonomisi şartlarından olumsuz etkilenmelerini önlemek için 2004 yılında 1876, 2005 yılında 3117 ton hububat, bakliyat alımı yaptık.
                        Her türlü tarımsal girdiyi kaliteli ve uygun şartlarda tedarik ettik.
            Ortaklarımızın tarımsal üretimlerine katkıda bulunmak amacıyla, 2005 yılında 43.266 ton kimyevi gübre, 280.918 lt.kg Zirai ilaç, 6.066 ton motorin ve madeni yağ, 659.490 kg. tohumluk, 5.832 ton karma hayvan yemi satışı gerçekleştirdik.
            Ayrıca (31.12.2005 tarihi itibariyle) 856.824,00 YTL sigorta primi ürettik.
Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan bu olumlu gelişmelerin devam edebilmesi için mevzuatta da bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz hale gelmişti.
Bu amaçla;
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 553 Sayılı KanunHükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 5330 sayılı Kanun 12 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle;
 
Kooperatifler daha demokratik hale getirildi.
Avrupa Birliği üyelik sürecine giren ülkemizde en yaygın örgütlenme ağına sahip olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Avrupa ülkelerindeki demokratik sivil toplum kuruluşu mahiyetinde olan tarımsal kooperatiflere benzer hale getirilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetim yapısı daha da demokratik hale getirilerek siyasi otoritenin bir sivil toplum kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerine müdahalesi ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle çiftçilerimizin kendi kuruluşları olan kooperatiflerimizin yönetiminde demokratik iradelerini yansıtarak tam anlamıyla söz sahibi olmaları sağlanmıştır.
 
Kooperatiflerarası dayanışma ilkesi, ülkemizde ilk kez yasal düzenleme altına alındı.
 
Bu amaçla, çiftçilerimizin özellikle ekonomik sıkıntılarını çözebilmek maksadıyla, öncelikle diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile işbirliğinin ve ortak olarak çalışmasının önü açılmıştır. Ülkemizde tarımsal amaçlı olarak kurulmuş bulunan, Tarım Satış, Tarımsal Kalkınma, Sulama, Hayvancılık ve benzeri kooperatif kuruluşları, bundan böyle diledikleri takdirde Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olabilecekler ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin uygun ve ucuz şartlarda temin etmekte olduğu tarımsal girdileri kendi ortaklarına da aracısız olarak sunma fırsatı bulacaklardır.
 
Çiftçimize uygun şartlarda tarımsal kredi temin edilebilmenin yolu açıldı.
 
Yeni yasal düzenleme ile Ziraat Bankası’nın özelleştirme sürecine girdiği 2001 yılından bugüne tarımsal alandaki finansmanda yaşanan zorlukların aşılması için Tarım Kredi Kooperatiflerinin sadece Ziraat Bankası ile çalışması mecburiyeti ortadan kaldırılmıştır. Bundan böyle, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere kullandıracağı kredilerin finansmanı konusunda yurtiçindeki tüm banka ve finans kuruluşlarıyla anlaşabilmesinin ve yaratılacak rekabet ortamı ile çiftçilerimize uygun şartlarda tarımsal kredi temin edebilmesinin yolu da açılmış bulunmaktadır.
Kooperatiflerimiz Sigortacılık işlemlerinde tam yetkili acentelik hakkına sahip oldu.
Tüm gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır uygulana gelmekte olan tarımsal sigortacılığın ülkemizde de gelişebilmesinin yolu da yine bu yasa değişikliği ile açılmış bulunmaktadır. Ülkemizde tarımsal sigortacılığın yaygınlaştırılması ve doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin ürün bedellerinin güvence altına alınabilmesi amacıyla, yaygın bir örgütlenme yapısına sahip Tarım Kredi Kooperatifleri bundan böyle daha önemli bir misyon üstlenecektir. 1581 sayılı Kanunda kooperatiflerin çalışma konuları içerisinde “Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak” da sayılmıştır. Bu madde ile tarımsal sigortacılığın yaygınlaştırılabilmesini teminen kooperatiflere kolaylıklar sağlanması amaçlanmakta ve sigortacılık faaliyeti yanında, önceden üstlenmiş oldukları misyonlarını devam ettirebilme imkanı da kooperatiflerimize verilmiştir. Yasal değişiklikle, kooperatiflerimiz tam yetkili acentelik hakkına sahip olmuş ve ortaklarımız aracısız olarak kooperatiflerimiz vasıtasıyla sigorta güvencesi altına alınacaktır. Tüm dünyada gelişimin ve kalkınmanın dinamosu olarak görülen sigorta sektörünün ülkemizde daha da yaygınlaşması da bu sayede sağlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan Tarım Sigortaları Kanunu tasarısının yasalaşması ile bu çalışmalarımız daha da ivme kazanacaktır.
 
Çiftçilerimize ucuz akaryakıt temin edilebilmesinin önü açıldı.
Tarımsal faaliyetlerin makinalaşması ile bir tarımsal girdi olarak akaryakıt büyük önem kazanmıştır. Yıllardır ülkemizde bir devlet politikası olarak çiftçilerimize uygun fiyatlı tarımsal akaryakıt sağlanması çalışmaları devam etmekle birlikte bir sonuca ulaşılamadığı malumlarınızdır. Çiftçilerimizin en büyük örgütlü kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri son birkaç yıldır yaptığı çalışmalarla ülke genelinde ortaklarının akaryakıt ihtiyacını uygun koşullarda ve piyasa fiyatlarının altında sağlamayı başarmış bulunmaktadır. Ülkemiz çiftçisi tarımsal faaliyetlerinin en önemli girdilerinden birisi olan akaryakıtı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin son birkaç yıldır kurmuş olduğu sabit ve seyyar akaryakıt istasyonlarından ucuza ve dilerse vadeli temin edebilmektedir. Özellikle seyyar akaryakıt pompalarımız sayesinde çiftçilerimizin tarlasına kadar akaryakıt götürülmektedir.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin akaryakıt satışı hizmetinden sadece çiftçi ortaklarımız yararlanmaktadır. Yeni yasal düzenleme ile hem ekonomik, hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyan bu hizmetimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanmış bulunmaktadır. Türk tarımı ve çiftçilerimiz lehine büyük kolaylıklar sağlayan bu yasal düzenlemeden ve akaryakıt satışlarından rahatsız olan bazı çıkar grupları bulunmakla birlikte, ülkemiz çiftçisine hizmetlerimiz artarak devam edecektir.
 
 
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLE T.C.ZİRAAT BANKASI İLİŞKİSİ
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren ülke tarımının finansman kuruluşu olan T.C. Ziraat Bankası; orta ve küçük çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile büyük çiftçilerin ise kendisi tarafından finansman ihtiyaçları karşılanmıştır. Ancak, 4603 sayılı Kanun ile Ziraat Bankası anonim şirket haline getirilerek yeniden yapılandırılmış ve bu çerçevede tarımsal kredi pazarından büyük ölçüde çekilmeye başlamıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin köy, belde ve kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde hizmet vermekte olması nedeniyle, Ziraat Bankasının çekildiği yerlerde tarımın kredilendirilmesinde ön plana çıkmaya başlamıştır.
1990-2005 yılları arasında, Ziraat Bankasınca Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım Kredi Kooperatiflerince de ortaklarına kullandırılan kredilerin dökümü YTL ve $ bazında aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir;
YTL

Yıllar
T.Kredi Kooperatiflerinin ortaklarından olan toplam alacağı (YTL)
T.Kredi Kooperatiflerinin Ziraat Bankasına olan toplam borcu (YTL)
Ziraat Bankasının finansman katkı oranı (%)
31.12.1990
 
 
 
31.12.1995
 
 
 
31.12.2000
 
 
 
30.09.2005
 
 
 

 
 

Yıllar
T.Kredi Kooperatiflerinin ortaklarından olan toplam alacağı ($)
T.K.K’ nin Ziraat Bankasına olan toplam borcu ($)
Ziraat Bankasının finansman katkı oranı (%)
31.12.1990
 
 
 
31.12.1995
 
 
 
31.12.2000
42.507.852,53
36.765.960,70
 
30.09.2005
55.771.695,99
14.514.781,37
 

           
Tablodan da görüleceği üzere, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına kullandırdığı kredilerin 2000 yılında % 86’ si Ziraat Bankası tarafından finanse edilirken 2005 yılında bu oran % 26’ ya gerilemiştir.
           
Çiftçimizin refahının sembolü olan Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkemiz tarımını daha ileriye götürme ve çiftçimizi daha güzel yarınlara hazırlamanın gayreti içerisindedir.
 
Amacımız; bütün sıkıntıları, büyük bir kararlılık ve azimle çözerek, bu güzide teşkilatı mevcut hantal yapıdan kurtarmak ve tekrar üretken ve çiftçimize hizmet edebilir hale getirmektir.
 BÖLGE BİRLİĞİ’ NE BAĞLI KOOPERATİFLER

SAKARYA (42)
 
 
KOCAELİ (18)
BARTIN (4)
275
AKYAZI
2821
K.PINARI
390
KARAMÜRSEL
1215
KOZCAĞIZ
457
SAPANCA
2826
KULAKLI
449
YEŞİLOVA
1216
K.DİBİÇAVUŞ
490
ARİFİYE
2842
GÖLKENT
857
SUADİYE
1899
BARTIN
545
SÖĞÜTLÜ
2845
KOZLUK
859
YUVACIK
2303
ULUS
579
BUDAKLAR
2868
OSMANBEY
861
İHSANİYE
ZONGULDAK (3)
651
HENDEK
2880
YALPANKAYA
892
GEBZE
2791
ALAPLI
805
TARAKLI
2932
GÜMÜŞOLUK
995
YENİEŞME
2898
DEVREK
906
ADAPAZARI
BOLU (13)
998
KÖRFEZ
2958
ÇAYCUMA
942
U.ORMAN
590
YENİÇAĞA
1011
DERBENT
KARABÜK (5)
1020
KAZIMPAŞA
624
GÖYNÜK
1019
AKMEŞE
755
ESKİPAZAR
1033
K.REŞİTBEY
1047
DÖRTDİVAN
2201
İSHAKÇILAR
1172
OVACIK
1057
ÇAKALLIK
1937
TAŞKESTİ
2278
AKÇAOVA
1403
EFLANİ
1078
PAMUKOVA
2110
ÇAYDUT
2279
KAYIPLAR
2805
KARABÜK
1079
A.FUATPAŞA
2292
GEREDE
2280
KAYMAZ
2908
YENİCE
1091
KARASU
2579
SEBEN
2287
KIRKARMUT
İSTANBUL (1)
1092
KOCAALİ
2711
BOLU
2294
SAFALI
113
KARTAL
1095
GEYVE
2777
KIBRISCIK
2296
BALABAN
YALOVA (3)
1097
AKDOĞAN
2785
Y.SOKU
2398
KANDIRA
280
YALOVA
1100
BEYLİCE
2827
MENGEN
DÜZCE (16)
515
ARMUTLU
1483
KAYNARCA
2834
ÖRENCİK
743
AKÇAKOCA
984
SUBAŞI
1678
KARAPÜRÇEK
2892
MUDURNU
975
KAYNAŞLI
 
 
1680
Y.ORMANKÖY
 
 
976
BEYKÖY
 
 
1835
SİNANOĞLU
 
 
977
KONURALP
 
 
1844
YEŞİLYURT
 
 
978
CUMAYERİ
 
 
1880
KARADERE
 
 
980
DÜZCE
 
 
1905
ORTAKÖY
 
 
981
ÇİLİMLİ
 
 
1935
SALMANLI
 
 
982
GÖLYAKA
 
 
1936
AĞACIK
 
 
991
YAHYALAR
 
 
2019
LİMANDERE
 
 
1050
UĞURLU
 
 
2020
HÜRRİYET
 
 
1316
KÖPRÜBAŞI
 
 
2545
DARIÇAYIRI
 
 
1719
ÇUHALI
 
 
2720
FERİZLİ
 
 
2207
ESMAHANIM
 
 
2795
DOKURCUN
 
 
2519
GÜMÜŞOVA
 
 
2796
MELEN
 
 
2659
YIĞILCA
 
 
2820
KURUDERE
 
 
2918
D.DEĞİRMEN
 
 

 
Faliyetlerimiz | Seracılık | Ürünler | Bölgemizden
Probase Bilişim